Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • 06-04-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Deklaracja dostępności

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • na stronie internetowej występują niejasne cele linków,
 • brak możliwości zatrzymania przewijania slidera,
 • zamieszczone publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
 • w serwisie występują materiały w wersji audio lub wideo, które wymagają alternatywy w formie tekstu. 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Oskar Szechnicki, dostepnosc@nfz-zielonagora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  68 328 77 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Lubuski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
 1. Dojazd do siedziby autobusami komunikacji miejskiej nr 1, 6, 25, 26, 37 – przystanek w odległości ok. 260 m.
 2. Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku, do drzwi prowadzi ścieżka naprowadzająca, przed drzwiami oznaczenia ostrzegawcze.
 3. Samoczynnie otwierane drzwi do budynku i do sali obsługi.
 4. Przy wejściu po lewej stronie znajduje się stanowisko informacji ogólnej.
 5. W budynku jest winda z oznaczeniem dla osób niewidzących oraz systemem głośnomówiącym.
 6. Na sali obsługi zamontowany system kolejkowy z wizualnym i głosowym przywołaniem do stanowiska.
 7. Wydzielono stanowisko do obsługi osób z niepełnosprawnościami z regulowaną wysokością blatu.
 8. Pętla indukcyjna zamontowana na stanowiskach informacji ogólnej oraz stanowisku obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 9. Przy sali obsługi znajduje się pokój dla opiekuna z dzieckiem.
 10. Wyodrębniony pokój do obsługi osób ze spektrum autyzmu w odizolowanych i wyciszonych warunkach w ramach tzw. „cichej godziny”.
 11. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu, w pobliżu sali obsługi.
 12. Przy wejściu do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z dogodnym podjazdem do wejścia budynku.
 13. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
ul. Pionierów 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
 1. Dojazd do siedziby tramwajem nr 1 odległość ok. 170m, autobusem nr 107, 113,122,124,125,126 odległość ok.450m.
 2. Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku (podjazd dla wózków).
 3. W budynku jest winda z oznaczeniem dla osób niewidzących oraz systemem głośnomówiącym.
 4. Pętla indukcyjna zamontowana na stanowisku obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się  w pobliżu sali obsługi.
 6. Przy wejściu do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (ogólnodostępne).
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W salach obsługi w siedzibie w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line.
Z usługi możemy skorzystać:
 • bezpośrednio – podczas osobistej wizyty w Sali Obsługi Klienta. Obsługa odbędzie się przy wyznaczonym stanowisku. Nasz doradca za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a naszym doradcą. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • zdalnie przez telefon – bez wychodzenia z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Po kliknięciu na link: https://pzgomaz.com/announcement?customer=NFZ_ZielonaGora wywołamy połączenie z tłumaczem języka migowego. Tłumacz skontaktuje się z nami i będzie pośredniczył w rozmowie.


Standardy dostępności:

 • elementy interaktywne – takie jak odnośniki czy przyciski – mają wyraźne obramowanie (fokus),
 • zachowujemy odpowiedni kontrast tekstu do tła – osoby słabowidzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej w prawym górnym rogu ekranu, ogólny kontrast stron serwisu jest prawidłowy,
 • dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu – wszystkie funkcjonalności serwisu zostają zachowane nawet po powiększeniu widoku do 200%, dodatkowo strona udostępnia mechanizm polegający na stopniowym powiększeniu rozmiaru wyświetlanego tekstu,
 • zastosowaliśmy linki szybkiego skoku (skip link) umożliwiające przeskoczenie do głównej treści strony, menu bądź stopki,
 • stosujemy zasady prostego języka,
 • strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (ang. breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wymagań WCAG, aby była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Informacje dodatkowe

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.

Budynek NFZ w Zielonej Górze od strony wejścia głównego, ścieżka kierunkowa i oznaczenie ostrzegawcze, do wejścia budynku szerokie wejście z automatycznie otwieranymi drzwiami oznaczonymi białymi poziomymi pasami, po lewej stronie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z dogodnym podjazdem

Recepcja w Zielonej Górze po lewej stronie, blisko wejścia, przystosowana dla osób na wózkach (obniżone blaty) oraz wejście na salę obsługi klientów na parterze
 
Sala obsługi klientów na parterze w Zielonej Górze, system kolejkowy z przywoływaniem głosowym oraz wyświetlaniem numerów kolejkowych
 
Budynek delegatury LOW NFZ w Gorzowie Wielkopolskim, od strony wejścia schody oraz podjazd dla wózków, sala obłsugi na parterze