Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zasady udzielania świadczeń

  • 30-01-2014
  • Zmodyfikowano: 02-04-2015
  • poleć
  • PDF
 
Wszelkie zmiany i skreślenia dokonywane na druku zlecenia w części wypełnionej przez zlecającego muszą być potwierdzone podpisem zlecającego i pieczątką imienną.
• W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie
z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.
 
ZASADY POTWIERDZANIA ZLECEŃ NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
 
• Świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył), może dostarczyć zlecenie do Oddziału Funduszu, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania. Zlecenie przysłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy.
• W przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby, dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego Świadczeniobiorca przebywa pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, w potwierdzeniu zlecenia.
 
 
• Wyroby medyczne otrzymuje świadczeniobiorca na własność, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.
• Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne  jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.