Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki uprawniające do otrzymania środków na wzrost wynagrodzeń

  • 03-01-2020
  • Zmodyfikowano: 03-01-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1532), Świadczeniodawca ma obowiązek:
  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby lekarzy spełniających warunki, o których  mowa w art. 4 ust. 3 powołanej ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń wskazanych w ww. ustawie. Kwota powinna obejmować różnicę pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym lekarzy specjalistów a kwotą 6 750,00 zł (koszty powinny obejmować tylko i wyłącznie skutek podwyższenia należnego z tytułu wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wysługę lat).  Kwota powinna być wyliczona do czerwiec 2020 roku.
  2. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 31 grudzień 2019r.
  3. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 21 stycznia 2020r.