Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców informujący o wznowieniu sprawozdawczości dotyczącej harmonogramów przyjęć

  • 04-09-2020
  • Zmodyfikowano: 04-09-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Informujemy, że z dniem 04 września 2020 roku traci moc art. 7b ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.). Od 5 września 2020 roku świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, Funduszowi informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający .
 
Ponadto od miesiąca września 2020 roku wznowiony zostaje obowiązek przesyłania danych statystycznych dotyczących harmonogramów przyjęć za miesiąc sprawozdawczy, 1 art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) 2 nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia.
 
Aktualnie obowiązująca wersja komunikatu LIOCZ to 7 3.0. Jednocześnie przypominam, że przekazywane przez Państwa dane są udostępniane dla świadczeniobiorców w Informatorze o Terminach Leczenia i stanowią podstawowe źródło informacji dla pacjentów. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność przekazywanych danych.