Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

  • 31-12-2020
  • Zmodyfikowano: 31-12-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2304) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego, informację o liczbie:
  1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:
  1. szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  2. izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),
„1a) (uchylony)
1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi”
  1. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  2. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy ‒ w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.
Powyższą informację świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:
1 stycznia 2021 r. –  w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.