Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" – program przedłużony do 31 grudnia 2022 roku

 • 01-07-2022
 • Zmodyfikowano: 01-07-2022
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 9B
 
zaprasza
 
do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa lubuskiego. 
 
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081) i zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 roku w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (ze zmianami).
 • Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie
  z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 roku w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.
 • Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz Ofertowanie – program do konkursu 
 • Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy)
 • Zaproszenia do składania wniosków -  INFORMATOR O POSTĘPOWANIACH
Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z LOW NFZ w 2022 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ Kreator rejestracji nowego świadczeniodawcy.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Wnioskodawca może złożyć w LUBUSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”
W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania LOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.
 
Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi  wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).
 
Wykaz aktów prawnych do postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „profilaktyka 40 plus”
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 787 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz.U. z 2019 r., poz. 866);
 • Zarządzenie nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 roku w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z późń. zm.