Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - Komunikat dla Świadczeniodawców

  • 26-07-2023
  • Zmodyfikowano: 26-07-2023
  • drukuj
  • poleć
  • PDF

Główny Inspektor Sanitarny wydał pozytywną rekomendację dla kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych pt. Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych realizowanego przez NIPiP.

Kurs dokształcający skierowany jest do pielęgniarek i położnych i przygotowuje do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki COVID-19.

Program kursu obejmuje 16 godzin szkoleniowych, w tym zajęcia warsztatowe i ćwiczenia. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-  prowadzenia edukacji w zakresie epidemiologii zakażeń SARS-CoV-2

- prowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, oraz innych miejscach pobytu pacjenta

- realizacji procedur diagnostycznych – wykonywanie wymazów i testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Kurs realizowany jest w ramach Projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszarów zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie, organizatorach i terminach kursów można znaleźć na stronie NIPIP. otwiera się w nowej karcie