Deklaracja dostępności strony internetowej LOW NFZ

Deklaracja dostępności strony internetowej LOW NFZ

Deklaracja dostępności strony internetowej LOW NFZ

 • 23-09-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Data publikacji strony internetowej: 30.09.2018 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.03.2020 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie ma napisów dla osób Głuchych.
 • Część grafik zawartych na stronie nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Standardy dostępności:
 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej w lewym górnym rogu ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące. mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Wdrażamy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy częściowo uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.
 
Kontakt i informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Joanna Branicka lub Agnieszka Jarząbek e-mail: redakcja@nfz-zielonagora.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 32 87 700 .
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna siedziby Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Lubuski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
 
LOW NFZ w ZG
Lubuski OW Narodowego Funduszu Zdrowia w ZG
1.  Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.
2.  Samoczynnie otwierane drzwi do budynku i do Sali obsługi.
3.  W budynku jest winda, z oznaczeniem dla osób niewidzących oraz systemem głośnomówiącym.
4. Na Sali obsługi zamontowany system kolejkowy, z systemem głośnomówiącym.
5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu, w pobliżu Sali obsługi.
6.  Przy wejściu do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
7.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
 Delegatura w Gorzowie Wlkp.
1.  Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku (podjazd dla wózków).
2. W budynku jest winda, z oznaczeniem dla osób niewidzących oraz systemem głośnomówiącym.
3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się  w pobliżu Sali obsługi.
4.  Przy wejściu do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (ogólnodostępne).
5.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji