Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2024 roku

 • 17-07-2023
 • Zmodyfikowano: 17-07-2023
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia [1] (dalej: rozporządzenie), Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2024 roku.
Wysokość dofinansowania
Zgodnie z art. 48 d ustawy [2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy [2],
w kwocie nieprzekraczającej:
1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.
Termin składania wniosków
Termin składania wniosków na rok 2024 mija 1 września 2023 roku (okres dofinansowania 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.).
Sposób przygotowania wniosków
Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia. Powinien zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z przepisami [3].
Jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie:
 • map potrzeb zdrowotnych oraz
 • dostępnych danych epidemiologicznych (art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:
 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt. 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust.11,
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95 c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy [4].
Wnioski należy składać w postaci papierowej do Lubskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra
Informacje w sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 68 328 77 43
Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476)
 4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608).