Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 • 07-03-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 1. Jak złożyć skargę?
Skargi można złożyć w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemnie (za pośrednictwem poczty);
 • e-mailowo, pod adresem skargi@nfz-zielonagora.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b)
  • skargi można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, we wtorki w godzinach 8:00-18:00 (Sala A, po pobraniu numerka w biletomacie);
  • informacje w sprawie skarg można uzyskać pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590
 
 
 1. Co powinna zawierać skarga?
Skargi składane do NFZ nie mają ustalonej formy. Ważne jest jednak, żeby zawierały poniższe elementy:
 • dane osobowe (imię i nazwisko) oraz adres poczty tradycyjnej osoby skarżącej;
 • własnoręczny podpis osoby skarżącej lub upoważnionej do złożenia skargi;
 • dane i adres świadczeniodawcy (np. lekarza, placówki), którego dotyczą zarzuty;
 • zwięzły opis zdarzenia i wskazanie zarzutów oraz podanie, kiedy zdarzenie miało miejsce.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Na skargi zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres skarżącego.
Pacjent ma prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych do wyłącznej wiadomości NFZ. Wówczas świadczeniodawca nie jest informowany o personaliach osoby skarżącej.
 
 1. Kto może złożyć skargę?
Skargę można złożyć w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej. W przypadku składania skargi w imieniu innej osoby pełnoletniej, niezbędne jest załączenie jednego z poniższych dokumentów:
 • pisemnego upoważnienia od tej osoby;
 • stałego pełnomocnictwa od tej osoby;
 • dokumentu wskazującego ustanowienie dla niej opiekuna prawnego.
 
 1. Czego może dotyczyć skarga do NFZ?
Oddział Wojewódzki NFZ, właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń, rozpatruje skargi dotyczące naruszeń umowy zawartej z Funduszem przez świadczeniodawcę. Skargi mogą dotyczyć zarówno samej placówki (np. trudności z dodzwonieniem się), jak i personelu – lekarzy, pielęgniarek, osób pracujących w rejestracji (np. odmowa udzielenia świadczeń). Skargi można składać również na działanie systemu służby zdrowia.
 
 1. Gdzie jeszcze można złożyć skargę?
  1. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej zgodnej z miejscem udzielania świadczeń przez danego lekarza:
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, ul. Batorego 71, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 320 79 00, 509 396 025, fax 68 320 78 15;
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 14 a/15, 66-400 Gorzów, tel/fax 95 722 54 95
  1. Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24.
Skargi do Izby Lekarskiej należy składać w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza
 1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta rozpatruje skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta, wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. dostęp do dokumentacji medycznej,  prawo do informacji o stanie zdrowia).