Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 • 19-03-2024
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 1. Jak złożyć skargę?
Skargi można złożyć w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemnie (za pośrednictwem poczty);
 • e-mailowo, pod adresem skargi@nfz-zielonagora.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b)
- skargi można składać w poniedziałki w godzinach 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:30 (Sala A, po pobraniu numerka w biletomacie)*
- informacje w sprawie skarg można uzyskać pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 68 3287700. 
 
 1. Co powinna zawierać skarga?
Skargi składane do NFZ nie mają ustalonej formy. Ważne jest jednak, żeby zawierały poniższe elementy:
 • dane osobowe (imię i nazwisko) oraz adres poczty tradycyjnej osoby skarżącej;
 • własnoręczny podpis osoby skarżącej lub upoważnionej do złożenia skargi;
 • dane i adres świadczeniodawcy (np. lekarza, placówki), którego dotyczą zarzuty;
 • zwięzły opis zdarzenia i wskazanie zarzutów oraz podanie, kiedy zdarzenie miało miejsce.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Na skargi zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres skarżącego.
Pacjent ma prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych do wyłącznej wiadomości NFZ. Wówczas świadczeniodawca nie jest informowany o personaliach osoby skarżącej.
 
 1. Kto może złożyć skargę?
Skargę można złożyć w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej. W przypadku składania skargi w imieniu innej osoby pełnoletniej, niezbędne jest załączenie jednego z poniższych dokumentów:
 • pisemnego upoważnienia od tej osoby;
 • stałego pełnomocnictwa od tej osoby;
 • dokumentu wskazującego ustanowienie dla niej opiekuna prawnego.
 
 1. Czego może dotyczyć skarga do NFZ?
Oddział Wojewódzki NFZ, właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń, rozpatruje skargi dotyczące naruszeń umowy zawartej z Funduszem przez świadczeniodawcę. Skargi mogą dotyczyć zarówno samej placówki (np. trudności z dodzwonieniem się), jak i personelu – lekarzy, pielęgniarek, osób pracujących w rejestracji (np. odmowa udzielenia świadczeń). Skargi można składać również na działanie systemu służby zdrowia.
 
 1. Gdzie jeszcze można złożyć skargę?
  1. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej zgodnej z miejscem udzielania świadczeń przez danego lekarza:
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, ul. Batorego 71, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 320 79 00, 509 396 025, fax 68 320 78 15;
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 14 a/15, 66-400 Gorzów, tel/fax 95 722 54 95
  1. Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24.
Skargi do Izby Lekarskiej należy składać w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza
 1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta rozpatruje skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta, wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. dostęp do dokumentacji medycznej,  prawo do informacji o stanie zdrowia).
 
 
* Od 1 grudnia 2023 r. system kolejkowania klientów (biletomat) umożliwia pobranie biletu przez ostatniego klienta na 30 minut przed zamknięciem Sali Obsługi Klientów.
W poniedziałki ostatni bilet wydawany jest o godz. 17.30, w pozostałe dni o 15.30.