Zaświadczenia - które za darmo, a które odpłatnie

Zaświadczenia - które za darmo, a które odpłatnie

Zaświadczenia lekarskie

  • 07-02-2013
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
ODPŁATNOŚCI ZA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

 
Bezpłatne dla pacjenta są:
a) orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:
• dalszym leczeniem,
• rehabilitacją,
• niezdolnością do pracy,
• kontynuowaniem nauki,
• uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
b) wydawane dla celów:
• pomocy społecznej,
• orzecznictwa o niepełnosprawności,
• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
• ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
• uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 
 
Natomiast za orzeczenia i zaświadczenia (a także badania) związane z:
• orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,
• ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli w tym przypadku ZUS lub KRUS.
 
 
Z kolei koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa.
 
 
Za wszystkie pozostałe zaświadczenia, wydawane na prośbę pacjenta do innych celów, płaci sam zainteresowany.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2009.205.1585 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2008.50.291 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005.6.46)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2004.281.2790).