Jak wyrobić EKUZ

Jak wyrobić EKUZ

Wakacje z EKUZ

 • 06-08-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przypominamy, że przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.
 
 
Należy pamiętać o tym, że EKUZ uprawnia cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnie koniecznych z medycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę planowany czas pobytu. Świadczenia te muszą być udzielone przez placówkę działającą w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej i na zasadach obowiązujących w danym państwie.
 
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu
z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590
 
 
ZŁÓŻ WNIOSEK Z DOMU:
 
 
lub wyślij wypełniony i podpisany wniosek
 • pocztą na adres Oddziału - ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub na adres Delegatury – ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Uwaga!
W przypadku wniosku składanego korespondecyjnie, w szczególności elektronicznie, brak jest mozliwości osobistego odbioru karty.
Wniosek musi zawierać adres, na który zostanie przesłana karta.
Brak wskazania adresu stanowi podstawę do odrzucenia wniosku.
 
 
ZŁÓŻ WNIOSEK OSOBIŚCIE:
 
 
Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej Górze lub Delegaturze w Gorzowie Wlkp., aby wyrobić EKUZ, proszone są o wcześniejsze przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Na pewno usprawni to pracę naszych pracowników, a Państwu skróci czas oczekiwania na kartę, która z reguły wydawana jest w tym samym dniu.
 
Uwaga!
W odniesieniu do dokumentu obowiązującego poza Polską, jakim jest EKUZ, status ubezpieczenia sprawdzany jest w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych a nie w systemie eWUŚ. Jeśli CWU nie potwierdzi ubezpieczenia, należy okazać jeden z dotychczas obowiązujących, tradycyjnych, papierowych dokumentów ubezpieczeniowych. Dlatego zachęcamy, by na wszelki wypadek taki dokument mieć przy sobie.
 
Równocześnie prosimy o pojawienie się z dokumentami w Oddziale lub Delegaturze (jeśli jest to możliwe), do godz. 15:00 a we wtorki do godz. 17:00. Osoby, które przyjdą później, czyli w godz. 15:00-16:00  będą mogły złożyć wszystkie dokumenty, jednak EKUZ prawdopodobnie będą musiały odebrać w innym terminie.
 
EKUZ nie trzeba odbierać osobiście. We wniosku można zaznaczyć, że ma być odesłana pocztą na wskazany adres. W tej sytuacji jednak trzeba się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na kartę.
 
W okresie wakacyjnym tj. od czerwca do września okres rozpatrywania wniosków złożonych w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks) z uwagi na dużą liczbę wniosków może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.
 
 
JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?
 
1.Wniosek o wydanie EKUZ (uwaga, prosimy pobrać właściwy!)
 
- druk wniosku dla osób wyjeżdżających w związku z czasowym pobytem (np. turystycznym) - pobierz
 
- druk wniosku dla osób oddelegowanych przez pracodawcę – pobierz
 
Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.**
W przypadku uczniów/studentów, którzy ukończyli lub przerwali naukę, należy przedłożyć stosowny dokument, np.: świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o skreśleniu z listy uczniów/studentów.
 
 
Upoważnienie!
* EKUZ wydawana jest zawsze na wniosek zainteresowanej osoby. W przypadku, gdy o wydanie EKUZ ubiega się osoba trzecia, zawsze musi posiadać upoważnienie (tu pobierz wzór upoważnienia) podpisane przez osobę, dla której ma być wydana karta. Bez takiego upoważnienia wniosek nie zostanie przyjęty i karta nie będzie mogła być wydana.
 
* Upoważnienie wymagane jest również w przypadku, gdy o wydanie karty wnioskują rodzice dla swojego pełnoletniego dziecka!!!
 
Wyjazd osoby delegowanej: Do wniosku należy dołączyć formularz A1
 
2. W celu uzyskania EKUZ, wnioskodawca dla którego NFZ nie może potwierdzić prawa do świadczeń na koszt NFZ, powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty:
 
 Do wniosku warto dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
 
Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
* aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
* aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
* aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,
* legitymacja emeryta/rencisty,
* aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
* aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
* aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu,
* dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.
 
Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (głównego ubezpieczonego) oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA)
* w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, aktualny dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,
* w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 
 Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach:
 
* decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,
* dokument potwierdzający tożsamość,
* zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku),
* skrócony odpis aktu urodzenia,
* dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP (nie dotyczy dzieci do 18. roku życia)
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
WAŻNE!
* Dokumenty muszą być czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) we wszystkich wskazanych miejscach lub podpisane podpisem kwalifikowanym
 
 
Zaświadczenie warunkowe wskazujące, iż osoba została przyjęta na studia / do szkoły, ale pod warunkiem dokonania dodatkowych czynności związanych np. z opłatą, dostarczeniem dokumentów, nie stanowi potwierdzenia faktu posiadania statusu studenta / ucznia, niezbędnego do wydania EKUZ.
 
W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię lub szkołę zaświadczenia lub legitymacji wystawionej w języku obcym, nie można jednoznacznie określić, faktu dalszego kształcenia się przez osobę, której ma być wydana karta. Oddział Wojewódzki NFZ w celu ustalenia prawa do świadczeń może żądać od wnioskującego, tłumaczenia przysięgłego dokumentu, na język polski lub angielski.
 
Wyjazd na uczelnię w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu wspólnotowych przepisów o koordynacji.
 
EKUZ wydawana jest zgodnie z tytułem do ubezpieczenia, w związku z czym gdy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ z tytułu pracy najemnej lub prowadzenia działalności na własny rachunek, EKUZ wydawana jest zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
 
PRZYPOMINAMY!
 
Kto ma prawo do EKUZ?
 
Prawo do otrzymania bezpłatnej EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:
 
· w celach turystycznych,
 
· w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 
· w celu podjęcia studiów,
 
· pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło. Nawet, jeśli osoba uzyskała kartę na wyjazd turystyczny np. na 12 miesięcy, a w międzyczasie podjęła za granicą pracę, od dnia podjęcia pracy nie ma prawa się nią posługiwać, mimo daty ważności na EKUZ.
 
 
WAŻNOŚĆ KARTY wydawanej w związku z pobytem czasowym, np. wyjazd turystyczny, który nie jest związany z pracą
 
Okres ważności
Grupa docelowa
Do 5 lat
 • Osoby pobierające świadczenia emerytalne
 • Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • Osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • Dzieci / uczniowie, własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Do 36 miesięcy
Osoby ubezpieczone, tj.:
 • osoby "zatrudnione";
 • osoby prowadzące pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • osoby pobierające zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 
Do 18 miesięcy
Osoby ubezpieczone, tj.:
 • osoby pobierające rentę;
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia;
 • dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku życia;
 • studenci zgłoszeni do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
Do 6 miesięcy
Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:
 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
Do 2 miesięcy
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w  Urzędzie Pracy,
 • Niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone,
Do 90 dni
 • Osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
Do 42 dni
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu;
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu,
 
WAŻNE!
W niektórych przypadkach, szczególnie u osób, które w swojej historii od 1999 r. posiadały różne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa zlecenia, system może automatycznie generować kartę na 2 miesiące, pomimo że osoba obecnie posiada ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia czy działalności gospodarczej. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie ważności karty po okazaniu przez osobę dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (jednego z wyżej wymienionych).
 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi EKUZ zawartymi na stronie polskiej instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Link: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/