Jak wyrobić EKUZ

Jak wyrobić EKUZ

Wakacje z EKUZ

  • 03-06-2019
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Przypominamy, że przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.
 
Należy pamiętać o tym, że EKUZ uprawnia cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnie koniecznych z medycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę planowany czas pobytu. Świadczenia te muszą być udzielone przez placówkę działającą w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej i na zasadach obowiązujących w danym państwie.
 
 
Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej Górze lub Delegaturze w Gorzowie Wlkp,. aby wyrobić EKUZ, proszone są o wcześniejsze przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Na pewno usprawni to pracę naszych pracowników, a Państwu skróci czas oczekiwania na kartę, która z reguły wydawana jest w tym samym dniu.
 
Uwaga!
W odniesieniu do dokumentu obowiązującego poza Polską, jakim jest EKUZ, status ubezpieczenia sprawdzany jest w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych a nie w systemie eWUŚ. Jeśli CWU nie potwierdzi ubezpieczenia, należy okazać jeden z dotychczas obowiązujących, tradycyjnych, papierowych dokumentów ubezpieczeniowych. Dlatego zachęcamy, by na wszelki wypadek taki dokument mieć przy sobie.
 
Równocześnie prosimy o pojawienie się z dokumentami w Oddziale lub Delegaturze (jeśli jest to możliwe), do godz. 15:00 a we wtorki do godz. 17:00. Osoby, które przyjdą później, czyli w godz. 15:00-16:00 (we wtorki w godz. 17:00-18:00), będą mogły złożyć wszystkie dokumenty, jednak EKUZ prawdopodobnie będą musiały odebrać w innym terminie.
 
Oczywiście dokumenty można także przesłać do nas:
  • pocztą na adres Oddziału - ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub na adres Delegatury – ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • za pomocą poczty e-mail (dokumenty muszą być podpisane i zeskanowane) : infoeuro@nfz-zielonagora.pl; delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl
  • faksem – 68 328 77 53 ( Oddział w Zielonej Górze) lub 95 733 63 05 (Delegatura Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim).
 
Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym, który nie jest związany z wykonywaniem na terytorium tych państw pracy lub podjęciem nauki można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego NFZ.
 
EKUZ nie trzeba odbierać osobiście. We wniosku można zaznaczyć, że ma być odesłana pocztą na wskazany adres. W tej sytuacji jednak trzeba się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na kartę.
 
W okresie wakacyjnym tj. od czerwca do września okres rozpatrywania wniosków złożonych w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks) z uwagi na dużą liczbę wniosków może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.
 
 
JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?
 
1. Wniosek o wydanie EKUZ (uwaga, prosimy pobrać właściwy!)
 
- druk wniosku dla osób wyjeżdżających w związku z czasowym pobytem (np. turystycznym) - pobierz
 
- druk wniosku dla osób oddelegowanych przez pracodawcę – pobierz
  
2. W celu uzyskania EKUZ, wnioskodawca dla którego NFZ nie może potwierdzić prawa do świadczeń na koszt NFZ, powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty:
 
Wyjazd turystyczny:
 
Do wniosku warto dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
 
Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
* aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
* aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
* aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,
* legitymacja emeryta/rencisty,
* aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
* aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
* aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu,
* dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.
 
Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (głównego ubezpieczonego) oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA)
* w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, aktualny dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,
* w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 
Uwaga! W przypadku uczniów/studentów, którzy ukończyli lub przerwali naukę, należy przedłożyć stosowny dokument, np.: świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o skreśleniu z listy uczniów/studentów.
 
 
Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach:
 
* decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,
* dokument potwierdzający tożsamość,
* zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
* skrócony odpis aktu urodzenia,
* dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP (nie dotyczy dzieci do 18. roku życia)
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Wyjazd osoby delegowanej:
 
Do wniosku należy dołączyć formularz A1
 
Wyjazd do szkoły, na studia
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole zawierające daty trwania danego semestru/programu Erasmus itp. (od….do…), tj.:
* zaświadczenie wydane przez polską uczelnię / szkołę delegującą wnioskodawcę do podjęcia nauki / odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim UE/EFTA, lub
* legitymacja ucznia / studenta, w przypadku wnioskodawców, którzy podjęli już naukę i wniosek jest składany w trakcie trwania roku szkolnego / akademickiego;
 
WAŻNE!
 
* Dokumenty muszą być czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) we wszystkich wskazanych miejscach
 
* EKUZ wydawana jest zawsze na wniosek zainteresowanej osoby. W przypadku, gdy o wydanie EKUZ ubiega się osoba trzecia, zawsze musi posiadać upoważnienie (tu pobierz wzór upoważnienia ) podpisane przez osobę, dla której ma być wydana karta. Bez takiego upoważnienia wniosek nie zostanie przyjęty i karta nie będzie mogła być wydana.
 
* Upoważnienie wymagane jest również w przypadku, gdy o wydanie karty wnioskują rodzice dla swojego pełnoletniego dziecka!!!
 
 
PRZYPOMINAMY!
 
Kto ma prawo do EKUZ?
 
Prawo do otrzymania bezpłatnej EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:
 
· w celach turystycznych,
 
· w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 
· w celu podjęcia studiów,
 
· pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło. Nawet, jeśli osoba uzyskała kartę na wyjazd turystyczny np. na 12 miesięcy, a w międzyczasie podjęła za granicą pracę, od dnia podjęcia pracy nie ma prawa się nią posługiwać, mimo daty ważności na EKUZ.
 
 
WAŻNOŚĆ KARTY
  
Kartę EKUZ ważną:
 
 do 5 lat mogą otrzymać:
 
· osoby pobierające świadczenia emerytalne/rentowe.
- dzieci poniżej 18 r.ż.
 
 do 36 miesięcy:
 
· osoby zatrudnione,
 
· prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 
do 18 miesięcy
 
· studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 
· członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny - ucznia/studenta w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, np. legitymacji szkolnej/studenckiej – EKUZ wydawana zgodnie z terminem ważności legitymacji)
 
 do 2 miesięcy:
 
· osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 
· niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
 
W innych przypadkach:
 
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać:
 
· kobiety w okresie ciąży lub połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
· dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
 
 do 90 dni:
 
· osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 
 do 42 dni od dnia porodu:
 
· kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
WAŻNE!
W niektórych przypadkach, szczególnie u osób, które w swojej historii od 1999 r. posiadały różne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa zlecenia, system może automatycznie generować kartę na 2 miesiące, pomimo że osoba obecnie posiada ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia czy działalności gospodarczej. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie ważności karty po okazaniu przez osobę dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (jednego z wyżej wymienionych).