Praca

Praca

Informacja nr 945

 • 05-12-2019
 • PDF
 • poleć
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
 • za pomocą platformy ePUAP
 • e-mailem: sekretariat@nfz-zielonagora.pl
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
 • telefonicznie: 68 3287 684
 • e-mailem: iod@nfz-zielonagora.pl
 
CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania są w szczególności:
 • RODO w szczególności:
- art. 6 ust. 1 lit. c – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;
- art. 6 ust. 1 lit. a – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy,
- art. 9 ust. 2 lit. a – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w szczególności art. 221;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności art. 107b, 107d oraz 107f. – w zakresie upowszechniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie LOW NFZ oraz na stronie internetowej Oddziału.
 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Oddziału. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru..
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez kolejne 3 miesiące.
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
 
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy Kodeks Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne.
 
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.