Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

 • 14-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Administrator danych osobowych:
 • w zakresie danych przetwarzanych centralnie administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186;
 • w zakresie danych przetwarzanych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia.
 
Inspektor Ochrony Danych:
Anna Tatarzyńska
telefon: 68 3287 684
 
Cele i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Funduszu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 188 i nast., t.j.Dz.U.2018 1510 ze zm.), w związku z art. 6 ust.1 lit c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.).
 
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, natomiast w przypadku materiałów archiwalnych – przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 ze zm.).
 
Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.