Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

  • 16-03-2017
  • Zmodyfikowano: 15-05-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Data publikacji: 24.01.2017 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 
   
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 
Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek zawierać musi:
 
      1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
      2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
      3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
      4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
      5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
      6. harmonogram realizacji programu;
      7. planowane koszty realizacji programu;
      8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
      9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 
     Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U..2016.1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. poz. 1916). 
 
    Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.
 
Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Podgórna 9b; 65-057 Zielona Góra.
Termin składania wniosków na rok 2017 upływa z dniem 15 marca 2017 roku.
Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.