Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy

 • 29-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Adres Portalu Świadczeniodawcy Lubuskiego OW NFZ

https://portal.nfz-zielonagora.pl/CLO_WS  <-wybierz aby przejść do strony logowania Portalu
 
Do serwisu portalu logujemy się, podając:
  • W polu "Kod świadczeniodawcy:" wpisujemy swój kod świadczeniodawcy/apteki/podwykonawcy (sześciocyfrowy kod identyfikacyjny nadany przez Lubuski OW NFZ podczas rejestracji)
  • W polu "Użytkownik:" wpisujemy nazwę użytkownika czyli to co wpisaliśmy na formularzu rejestracyjnym w pozycji "Identyfikator" (np. jkowalski1243)
  • W polu "Hasło" podajemy aktualne hasło dostępowe do Portalu (pierwsze hasło jest zawsze nadawane przez użytkownika rejestrującego świadczeniodawcę/aptekę/podwykonawcę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, jest to tzw. hasło tymczasowe i system Portalu wymusi jego zmianę podczas pierwszego logowania)
  • Prawidłowe hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu (8) znaków, powinno też zawierać: przynajmniej jedną DUŻĄ literę, cyfry - co najmniej jedną, ale nie więcej jak trzy i dokładnie jeden znak specjalny, np. !,@,#,*,-
 
Dla Aptek!!!
 
Uwaga! Rejestracja nowych świadczeniodawców, aptek/punktów aptecznych jest możliwa poprzez wybór opcji : "Rejestracja", widocznej na głównej stronie Portalu.
 
 
(kliknij powyższy odnośnik aby zobaczyć więcej)
__________________________________________________________
Aktualna instrukcja obsługi Portalu w formacie PDF: Portal_swiadczeniodawcy.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału w formacie PDF: System_Obsługi_Potencjalu.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału - Aneksowanie umów w formacie PDF: Portal_aneksowanie.pdf
Regulamin korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF: Portal_regulamin.pdf
 
Wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF (209 KB): Portal_umowa.pdf
__________________________________________________________
 
Uwaga!!! Plik z definicją postępowania ofertowego (KCH2) można pobrać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.
Instrukcja dotycząca sposobu pobrania definicji postępowań ofertowych znajduje się w punkcie 4.2.23 Informator o postepowaniach na rok ... w instrukcji Portalu Świadczeniodawcy
 
Ważne!!! Dotyczy składania ofert
Ofertę należy przygotować w dwóch etapach.
Etap pierwszy to uzupełnienie danych Świadczeniodawcy w Portalu Potencjału (Moje pełne dane - (Portal Potencjału))
 
Etap ten kończy się wygenerowaniem pliku Profilu potencjału ze strukturą Oferenta - generowany plik ma rozszerzenie SSX2.
Etap drugi polega na zaczytaniu do aplikacji Ofertowanie pliku Profilu potencjału (SSX2) oraz plików definicji (KCH2) a kończy się wydrukowaniem oferty i zapisaniem jej wersji elektronicznej (SWD) na nośnik danych (np. płyta CD).
 
1. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych w programie Ofertowanie należy koniecznie:
- zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy,
- uzupełnić dane w Portalu Potencjału (Moje pełne dane (Portal Potencjału)) dotyczące oferty (komórki, harmonogramy, personel, sprzęt),
Uwaga! Umowę dotyczącą podwykonawstwa może wprowadzić do Portalu Potencjału tylko Podwykonawca
- wygenerować z Portalu Potencjału plik ze strukturą (potencjałem) dla aplikacji Ofertowanie (SSX2).
W tym celu należy postępować wg poniższej instrukcji:
2. Pobranie pliku z definicją postępowania z Portalu Świadczeniodawcy: instrukcja dotycząca sposobu pobrania definicji postępowań ofertowych znajduje się w punkcie 4.2.23 Informator o postepowaniach na rok ... w instrukcji Portalu Świadczeniodawcy
3. Regulamin techniczny przygotowania oferty:
 

Jak pobrać z Portalu Świadczeniodawcy nową umowę (nowy aneks)?

 • PDF
 • poleć
W celu pobrania z Portalu Świadczeniodawcy aktualnego pliku (aneksu) z umową (tzw. plik UMX), należy:
1. Zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy
2. W sekcji "Umowy na realizacje świadczeń" wybrać odnośnik Pokaż więcej..
3. Z listy funkcji związanych z realizacją świadczeń należy wybrać pozycję Pliki z umowami do pobrania
4. Plik z umową należy pobrać przy pomocy odnośnika Pobierz i zapisać w wybranej lokalizacji (np. na dysku C komputera)
5. Pobrany plik z umową należy zaczytać do programu, w którym są prowadzone rozliczenia.

Komunikat w sprawie rozliczania dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położone - dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • 10-12-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Dotyczy: Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 
W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do przedstawiania NOWEGO WZORU OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.
  
Uwaga:
Wprowadzono możliwość składania oświadczeń w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 25 z 28.08.2014 s.73.
Bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci
e-dokumentu bieg terminu płatności (14 dni) będzie liczony od dnia wpływu kompletu dokumentów tj. dowodu księgowego wraz z oświadczeniem.
            Wzoru oświadczenia nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ (link)
 
Komunikat dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostępny jest w zakładce: Świadczeniodawcy i Farmaceuci  / Świadczeniodawcy POZ
 

Załączniki