Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku z terenu województwa lubuskiego

  • 30-07-2020
  • Zmodyfikowano: 30-07-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) oraz w związku z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
DYREKTOR LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ZIELONEJ GÓRZE
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2021 roku
 
Miejsce składania wniosków: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra
Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego”
Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2020 roku
Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.
 
Wniosek winien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6) harmonogram realizacji programu;
7) planowane koszty realizacji programu;
8) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1) pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
2) pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.2365 ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.
 
Informacja dodatkowa:
Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:
  • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
  • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.
 

Załączniki