Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

komunikat z 17 stycznia 2014

  • 23-01-2014
  • Zmodyfikowano: 23-01-2014
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zaopatrzenie w wyroby medyczne – dotyczy zawierania umów na rok 2014
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy – zaopatrzenie ortopedyczne – Informator o postępowaniach na rok 2014 znajdują się ogłoszenia postępowań oraz definicje w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach:
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
-zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
- zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
- zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;
 
Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 
Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są o złożenie wniosków do 10 dnia miesiąca do godz. 16-tej w tym dniu, co będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
 
Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:
1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załącznik nr 2 do zarządzenia;
2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność
w formie innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności;
4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy;
5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 
Ponadto, proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzy wniosku – dotyczy nowych Świadczeniodawców oraz Świadczeniodawców, którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z LOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu.
 
Jednocześnie informuję, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:
1) uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
2) pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
3) wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
4) przygotowania formularza wniosku na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
5) zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
b) przedmiotem postępowania;
6) wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
 
Wnioskodawca, w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:
7) wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy
o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami określonymi w tym załączniku;
8) co najmniej jednego wyrobu medycznego cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczba porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wydawanych na zamówienie.
9) Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany
w ust. 1 pkt 5. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7, umieszcza się
w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: ”Oznaczenie wniosku”’ zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
10) Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń określonego w § 4 ust. 1, może dołączyć dokumenty wyłącznie do wniosku
dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.
11) Wnioskodawca składa wniosek w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.
12) Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
13) Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym Oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane
w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego Oddziału Funduszu.
14) Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku do 10. Dnia do godz. 16-tej w tym dniu, będzie podstawą do zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
15) Wnioskodawca przed podpisaniem umowy przesyła do Oddziału Funduszu, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia. Wniosek ten stanowi podstawę wpisania numeru bankowego świadczeniodawcy do umowy.
 
 
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
LOW NFZ