Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dotyczący zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2022 roku na czas nieoznaczony

  • 08-12-2021
  • Zmodyfikowano: 01-06-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępna jest definicja postępowania Nr 04-22-000006/POZ/0113/6 wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na obszarze województwa lubuskiego.
 
POSTĘPOWANIE DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ROZSZERZYĆ UMOWĘ O NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ LUB NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
 
Wnioskujący o zawarcie umów od 1 stycznia 2022 roku proszeni są o złożenie wniosków do 15.12.2021 roku.
 
Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia.
 
Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 zarządzenia Nr 160/2021/ DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ, tj.:
  • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał  współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem porozumień o współpracy, zawartych z dyrektorami szkół;
  • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ (oświadczenie o objęciu opieką);
  • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo do wniosku, należy złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z wymogami Programu;
Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ (wydruk z programu).