Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 05-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2016 r.

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.11.2016 r.
 
 

Uwaga, Świadczeniodawcy POZ!

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2016 r.
 
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.10.2016 roku. Powyższe  listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska
 

Komunikat w sprawie rozliczania dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położone - dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Dotyczy: Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 
1. W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r. wprowadzono OŚWIADCZENIE  stanowiące załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.
Oświadczenia Świadczeniodawcy składają KAŻDORAZOWO wraz z dowodem księgowym do LOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej.
  
2. W pozostałych zakresach.
            Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016r., Świadczeniodawcy, począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r., w celu rozliczenia środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne, zobowiązani są do składania NOWEGO WZORU OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 6 do umowy POZ (tj. załącznik nr 2 do w/w zarządzenia).
 
Uwaga:
Wprowadzono możliwość składania oświadczeń w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 25 z 28.08.2014 s.73. Bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e-dokumentu bieg terminu płatności (14 dni) będzie liczony od dnia wpływu kompletu dokumentów tj. dowodu księgowego wraz z oświadczeniem.
            Wzoru oświadczenia nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.
 
Załączniki:
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ (link)
Załącznik nr 6 do umowy POZ (link)

Załączniki

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej

 • 12-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o  liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ
 
Zgodnie z § 7 ust. 3 zawartej umowy o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania w terminie do dnia 7 października 2016r. podpisaną przez Dyrektora szkoły pisemną informację sporządzoną odrębnie dla każdej szkoły zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.
 
Z uwagi na powyższe prosimy o przekazanie w wyznaczonym terminie pisemnej informacji o liczbie uczniów w szkole zgodnie z listą sprawozdawaną i zweryfikowaną według stanu na dzień 01.09.2016r.

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacji według stanu na 01.09.2016 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na dzień 01.09.2016 r. w terminie do 07.09.2016 r.  zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie sprawozdawczości z badań diagnostycznych

 • 25-07-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga, Świadczeniodawcy poz!

 • 21-07-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW (z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz oraz świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia w 2016 r. w ramach usług poz)
Na portalu świadczeniodawcy został dla Państwa wystawiony komunikat, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
- e.słowikowska@nfz-zielonagora.pl  68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 756 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 734 - Paulina Buchwald
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.p 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl  68 32 87 707 – Joanna Zych
1 ... 11 12 13 14 15 ... 19 »