Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne.

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
         Lubuski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.), kapitacyjne stawki roczne dla świadczeń w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej obejmują kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628). Wprowadzony mechanizm przekazywania dodatkowych środków w formie zwiększonej stawki kapitacyjnej został ustalony w sposób, by zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej, wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł. Finalnie, kwota możliwa do przekazania - zgodnie z cyt. przepisami -  pracownikowi uzależniona jest od puli środków finansowych (uzyskanej  w wyniku wzrostu stawki kapitacyjnej) jaką dysponuje świadczeniodawca i przyjętego sposobu jej podziału (może być  równa bądź różna od 400 zł).
W celu uzyskania ww. środków świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc styczeń i wrzesień 2016 r. „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, zgodne z wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Świadczeniodawca powinien przedstawić do tutejszego Oddziału Funduszu jako załącznik do „Oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków ….”,:
- kopię porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo
  - kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków, albo,
- w przypadku nie zawarcia porozumienia lub nieuzyskania pozytywnej opinii, informację o sposobie podziału środków oraz przyczynie nie zawarcia ww. porozumień lub nieuzyskania pozytywnej opinii.
Natomiast co miesiąc, wraz z rachunkiem, świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania dokumentu „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Podpisując powyższy dokument świadczeniodawca oświadcza, że przeznaczył w całości kwotę, wynikającą z iloczynu kwot wzrostu stawek kapitacyjnych i ilości aktywnych deklaracji.
W treści ww. oświadczenia, w miejscu „… oświadcza, iż w miesiącu ……. ..… roku, z tytułu przekazania …należy wpisać miesiąc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. miesiąc, za który został wystawiony rachunek. Zaznaczamy, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść oświadczeń i winny być one bezwzględnie przesyłane do Oddziału Funduszu w formie pisemnej (papierowej), podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki. Brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku skutkował będzie, zgodnie z §26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 140 ze zm.), wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających. Wartość dodatkowych środków, wyliczona jako iloczyn wzrostu stawki kapitacyjnej i ilości pozytywnie zweryfikowanej populacji będzie uwidoczniona w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI w dodatkowej kolumnie w zakładce „przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ”. Przypominamy równocześnie, że nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.
Uwaga: Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.
Dodatkowe środki wynikające ze wzrostu stawki kapitacyjnej w produktach pielęgniarka POZ, położna POZ i pielęgniarka szkolna powinny być przeznaczone dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowych zakresach umowy. Sposób podziału tych środków na poszczególnych pracowników nie musi być wprost uzależniony od ilości osobiście zebranych przez nich deklaracji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z pielęgniarek, dodatkowe środki może otrzymać pielęgniarka zatrudniona na jej miejsce (realizująca świadczenia opieki zdrowotnej).
Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) w dniu 15.01.2016 r. zostały zamieszczone dwa komunikaty dotyczące treści Zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Dla POZ - prosimy o zapoznania się z komunikatami, które ukazały się na stronie Centrali

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i koniecznych oświadczeń

 • 12-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat w sprawie podwyżek

 • 18-01-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW z zakresu lekarza, pielęgniarki, położnej poz oraz transportu poz

 • 08-01-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Na Portalu Świadczeniodawcy został dla Państwa wystawiony komunikat, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) w I kwartale 2016r.

 • 22-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r. 

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju POZ od 1 stycznia 2016 roku

 • 11-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W ślad za komunikatami z dnia 26.11.2015 roku przypominam, że złożone  prawidłowo wnioski o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2016 roku, po 10.12.2015 roku,  są rozpatrywane na bieżąco.

Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacji za miesiąc grudzień 2015 r.

 • 04-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na dzień 01.12.2015 r. w terminie do 07.12.2015  zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 3 Zarządzenia 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ogłoszenie tekstu jednolitego w Zarządzeniu Nr 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. ze zmianami).

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju POZ, których umowy wygasają 31.12.2015 r.

 • 26-11-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju POZ od 1 stycznia 2016 r.

 • 26-11-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 13 14 15 16 17 ... 19 »