Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców informujący o zmianie od 1 lipca 2019 r. częstotliwości przekazywania informacji o Pierwszym Wolnym Terminie.

  • 17-06-2019
  • Zmodyfikowano: 17-06-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział NFZ informuje, iż w związku w wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zostaje zmieniony art. 23 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1510 z póź. zm.).
 
Od 1 lipca 2019 r. artykuł ten otrzymuje brzmienie: Świadczeniodawca przekazuje każdego jego dnia roboczego do godziny dziesiątej oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.
 
W przypadku rozpoczęcia pracy w danej komórce sprawozdawczej po godzinie 10:00 w danym dniu roboczym (czyli po terminie wyznaczonym do ostatecznego przekazania informacji o pierwszym wolnym terminie według stanu na dzień poprzedzający) należy sporządzić taką informację na koniec dnia roboczego, którego dotyczy dana informacja i przekazać ją do Funduszu w tym samym dniu roboczym.
 
W przypadku komórek organizacyjnych realizujących świadczenia całodobowo informacja o PWT powinna być sprawozdawana codziennie.
 
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
 
Daria Kaczmarek