Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o sprawozdawczości dotyczącej harmonogramów przyjęć

  • 15-10-2020
  • Zmodyfikowano: 15-10-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominam, że z dniem 04 września 2020 roku utracił moc art. 7b ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.).
 
 
 
Od 5 września 2020 roku świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, Funduszowi informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający1.
 
Ponadto od miesiąca września 2020 roku wznowiony został obowiązek przesyłania danych statystycznych dotyczących harmonogramów przyjęć za miesiąc sprawozdawczy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia2. Aktualnie obowiązująca wersja komunikatu LIOCZ to 7 3.0.
 
Jednocześnie przypominam, że przekazywane przez Państwa dane są udostępniane dla świadczeniobiorców w Informatorze o Terminach Leczenia i stanowią podstawowe źródło informacji dla pacjentów. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność przekazywanych danych.
 
 

1 art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)
 
2 § 8 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1207 z późn. zm.)