Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

 • 02-04-2021
 • Zmodyfikowano: 02-04-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2304) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje, za pośrednictwem serwisów internetowych, informację o liczbie:
 1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:
  a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112),
 2. ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
 3. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 4. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy
Powyższą informację świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:
1 kwietnia 2021 r. –  w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.
 
Prosimy wszystkich świadczeniodawców, o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2021 r.